МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

 

На 30.06.2016  беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Създаване на нови работни места в сферата на търговия с метали и метални изделия”, BG05M9OP001-1.003-0231 по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” на ОП РЧР 2014-2020 от фирма „Метал-М“ ЕООД.

Общата стойност на проекта е 167 459.50 лв., от които 142 340,56лв. европейско съфинансиране и 25 118,94лв. национално съфинансиране.

      В проектното предложение се предвижда създаване на осем нови работни места,  обучение за всички лица по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" и ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност" и оборудване за новонаетите лица. "Метал М" ЕООД има за цел да осигури устойчиви работни места за четири безработни младежи до 29 годишна възраст и 4 неактивни лица на длъжностите "Търговски представител", "Технически сътрудник" и "Началник склад".